WIP Group

Budowa układu trigeneracyjnego

11.08.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie do użytkowania instalacji w ramach  zamówienia: Budowa układu trigeneracyjnego o mocy zainstalowanej elektrycznej 0,999 MW przez WIP Sp. z o. o. Spółka Komandytowa” w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

 

W zakresie inwestycji należy wykonać:

 1. projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi
 2. projekt budowlany
 3. prace budowlane,
 4. dostawę i montaż zespołu kogeneracyjnego,
 5. dostawę i montaż modułu chłodu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem
 6. wykonanie układów pomiarowych, włączeń  energii elektrycznej, cieplnej, chłodu i gazu ziemnego.
 7. uruchomienie i odbiory techniczne.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonych gotowych do pobrania plikach.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Odpowiedzi do pytań 1/2021 z dnia 24.08.2021

26.08.2021

 

PYTANIA ORAZ ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PN: „BUDOWA UKŁADU TRIGENERACYJNEGO O MOCY ZAINSTALOWANEJ ELEKTRYCZNEJ 0,999 MW PRZEZ WIP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA”  W MIEJSCOWOŚCI ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

 

 

 1. Według pkt. 12 ppkt. 2 Zapytania ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niezawierającej dowodu złożenia wadium. Czy Zamawiający ustanawia wadium w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków postępowania?

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, wobec czego przesłanka do odrzucenia oferty niezawierającej dowodu złożenia wadium staje się bezprzedmiotowa.

 

 

 1. Według pkt. 11 ppkt. 8 Zapytania ofertowego, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą dokument przedstawiający koszty eksploatacji i serwisowania całej, kompletnej instalacji w okresie 10 lat. Czy Zamawiający wymaga, aby były to pełne, kompleksowe koszty obsługi serwisowej, bez wyłączeń, zawierające m.in. - części zamienne agregatu kogeneracyjnego, agregatu absorpcyjnego, układu katalitycznego oczyszczania spalin - SCR; - części dodatkowe i materiały eksploatacyjne, których wymiana realizowana jest wraz ze stwierdzonym znacznym stopniem zużycia; - płyny eksploatacyjne oraz ich utylizacja (olej, płyn chłodzący, mocznik); - robocizna, dojazdy, zakwaterowanie?

 

Zamawiający wymaga aby informacja o kosztach obsługi serwisowej była pełna i kompletna. W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem planowych przeglądów i remontów, poza wyszczególnionymi w Harmonogramie przeglądów i remontów, który Wykonawca przedstawi wraz z ofertą.

 

 

 1. Według pkt. 16 Zapytania ofertowego, wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium m.in. sprawność instalacji. Z punktu widzenia efektywności ekonomicznej inwestycji, kluczowym parametrem instalacji jest jej sprawność elektryczna, odpowiadająca za zużycie paliwa gazowego w trakcie eksploatacji. W ciągu okresu eksploatacji od uruchomienia do remontu kapitalnego instalacji, koszty zakupu paliwa gazowego stanowią ~85% sumy wszystkich kosztów związanych z budową, utrzymaniem oraz eksploatacją instalacji. Maksymalizacja parametru sprawności elektrycznej instalacji w największym stopniu powoduje poprawę opłacalności całej inwestycji. Czy Zamawiający, jako sprawność instalacji oceniał będzie w tym kryterium jej sprawność elektryczną?

 

Zamawiający poprzez sprawność instalacji rozumie sprawność elektryczną.

 

 1. Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji wykonać włączenie systemu monitoringu i sterowania instalacją trigeneracyjną w obecny na obiekcie system zarządzania procesami technologicznymi SCADA?

 

Zamawiający nie wymaga, aby w ramach realizacji wykonać włączenie systemu monitoringu i sterowania instalacją trigeneracyjną w istniejący system zarządzania procesami technologicznymi SCADA.

 

 

 

 1. Czy formułując kryterium „Cena za kompletny serwis” oraz tworząc wzór do jego oceny, intencją Zamawiającego było nadanie maksymalnej wartości punktowej ofercie o najwyższej cenie za serwis? Racjonalnie byłoby wzór do oceny tego kryterium upodobnić do wzoru kryterium „Cena”, gdzie najniższa oferta otrzymuje najwięcej punktów.

 

Intencją Zamawiającego było przyznanie maksymalnej liczby punktów ofercie, optymalnej kosztowo, dlatego zarówno wzór do oceny punktowej kryterium „cena serwis” jak i „cena”, otrzymują analogiczną postać. W związku z tym wzór do oceny kryterium „cena serwis” ostatecznie otrzymuje następującą postać:

Ocena oferty= (Najniższa wartość w konkursie ofert / Wartość ocenianej oferty) x 5

 

 

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na indeksowanie kosztów serwisowych po każdym następnym roku eksploatacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług GUS?

 

Zamawiający wyraża zgodę, aby koszty obsługi serwisowej przedstawione wraz z ofertą były waloryzowane raz w roku o wartość wskaźnika inflacji.

 1. Czy Zamawiający w ramach rozliczenia za prowadzenie kompleksowej obsługi serwisowej przewiduje płatność po każdym wykonanym należycie przeglądzie i remoncie wg harmonogramu czynności serwisowych?

 

Rozliczanie za usługi serwisowe będzie następowało po należycie wykonanej usłudze, prowadzonej wg Harmonogramu przeglądów i remontów dołączonego do oferty Wykonawcy, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu serwisowego i wystawionej przez Wykonawcę faktury.

 

 1. Zamawiający, w Załączniku nr 4 Istotne postanowienia umowy, nie określił wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które prowadzi do generowania dodatkowych kosztów wynikających z realizacji umowy. Czy Zamawiający, ze względu na 5-letni okres gwarancji, tj. trwania okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wyrazi zgodę, aby zabezpieczenie wynosiło 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto? Wyższa wartość zabezpieczenia, przełoży się na wyższe koszty realizacji umowy oraz na wyższe ostateczne wartości ofert złożonych w postępowaniu.

 

Zamawiający określa w załączniku nr. 4 do Zapytania ofertowego, Istotne postanowienia Umowy, dział Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, następujące brzmienie pkt 2:

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto”.

 

 

 1. Mając na uwadze, że niektóre awarie wymagają sprowadzenia części z zagranicy, termin ich usunięcia powinien być technicznie uzasadniony oraz obustronnie wcześniej uzgodniony. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie istotnych postanowień do treści umowy serwisowej o powyższą zasadę, tj. aby w pkt. 4 części dotyczącej Gwarancji w Załączniku nr 4, znalazł się zapis o uzasadnionym technicznie terminie usuwania usterek?

 

Zamawiający nadaje nowe brzmienie w załączniku nr. 4 do Zapytania ofertowego (Istotne postanowienia Umowy), dział Gwarancje, pkt. 4:

„4.Wszelkie wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym techniczne możliwości Wykonawcy”.  

 

 1. Szacując obecne wartość przedsięwzięcia, kara w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, sprawia wrażenie bardzo wysokiej, zwłaszcza w kontekście nieprzewidywalnej sytuacji międzynarodowej związanej z produkcją i dostępnością komponentów koniecznych do wykonania zakresu umowy, tj. stal, miedź, półprzewodniki oraz obserwowanych aktualnie opóźnień, które wg prognoz przeciągną się na rok 2022. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej w przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy z 0,5% na 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki?

 

 

Zamawiający ustala wysokość kary umownej w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

 

 

 1. Biorąc pod uwagę, że całe dostępne, użyteczne ciepło z agregatu kogeneracyjnego skierowane zostanie do agregatu absorpcyjnego na potrzeby produkcji chłodu, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z chłodnicy rezerwowej korpusu silnika tzw. chłodnicy HT, gdyż jej rolę może w zupełności pełnić wieża chłodnicza, towarzysząca agregatowi absorpcyjnemu, zdolna rozproszyć od 1700 do 1850kW, czyli całkowitą ilość ciepła dostarczonego do przemiany i ciepła odpadowego z procesu wytwarzania wody lodowej.

 

 

Zamawiający dopuszcza rezygnację z chłodnicy rezerwowej, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności układu, którą Wykonawca gwarantuje.

 

Odpowiedzi do pytań 2/2021 z dnia 08.09.2021

03.08.2021

 

PYTANIA ORAZ ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PN: „BUDOWA UKŁADU TRIGENERACYJNEGO O MOCY ZAINSTALOWANEJ ELEKTRYCZNEJ 0,999 MW PRZEZ WIP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA” W MIEJSCOWOŚCI ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

2/2021

 

1. Czy Zamawiający będzie korzystał z programu Energia Plus?

 

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego ( pkt.2)

 

2. Czy Zamawiający posiada mapę terenu, na którym będzie posadowiony kontener kogeneracji i absorpcji? Jeżeli tak prosimy o dołączenie z zaznaczeniem wyznaczonej lokalizacji pod urządzenia.

 

Skan mapy z zaznaczeniem miejsca wyznaczonego do rozmieszczenia urządzeń zostanie udostępniony jako dodatkowy dokument do postępowania.

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza inny kolor aniżeli wyznaczony w postępowaniu? Prosimy o jednoznaczne wskazanie koloru wg RAL classic.

 

Zamawiający dopuszcza inny kolor niż jednoznacznie określony w dokumentach postępowania. Alternatywnie odcienie szare - RAL 7035.

 

4. Jaki przepis UDT, na który Państwo się powołują w piśmie z 27.08.2021 pkt.3, ppkt. e wskazuje, że układ odzysku ciepła z bloku silnika (płaszcz wodny) podlega odbiorowi UDT. Prosimy o jego precyzyjne wskazanie jako warunek podtrzymania kryterium oceny.

 

W skład układu odzysku ciepła w agregatach kogeneracyjnych wchodzi nie tylko wspomniany w pytaniu blok silnika ale też m.in. wymiennik spalinowy, który jest w świetle przepisów tzw. kotłem odzysknicowym

Odsyłamy do:

 Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 135, poz. 1269).

 

5. Czy prawidłowe wywiązanie się z serwisu kogeneracji dla kilku instalacji i Inwestorów bez dokładnej ilości motogodzin przekreśla wiedzę i doświadczenie oferenta?

 

Zamawiający określił minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji wykonawcy w pkt. 11 Zapytania ofertowego, które stanowią metodę badania zdolności potencjalnego wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Świadczenie serwisu i utrzymanie w dyspozycyjności maszyn jest uzasadnioną miarą możliwości serwisowych i doświadczenia Oferenta.

 

 

6. Czy rozporządzenie nakazuje enumeratywne posiadanie wszystkich przewidzianych w grupach 1-3 zakresów uprawnień? Jeżeli nie wymagane jest posiadanie wszystkich a jedynie tych, które są wykorzystywane to prosimy o weryfikację warunku podtrzymania kryterium oceny lub wskazanie parowego obiegu w układzie kogeneracyjnym.

 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące zakresów uprawnień. Ustawodawca nie określił w przytoczonym rozporządzeniu, które z podpunktów danej grupy dotyczą takiego urządzenia, jak agregat kogeneracyjny, dlatego formułując wymagania posługiwano się innymi, o cechach zbliżonych, które w rozporządzeniu się znalazły.

Zamawiający w pkt. 11 ppkt 4 Zapytania ofertowego wymienił jedynie te rodzaje urządzeń, instalacji i sieci z poszczególnych grup, które stanowią przedmiot zamówienia.

 

7. Czy w Państwa opinii dostawca a zarazem producent i serwisant nie ma wiedzy z zakresu implementacji i serwisu jeżeli sprzedał np. 100 jednostek a umowy serwisowe ma na 8000mth?

 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące dyspozycyjności min. 8200mth, toteż wymaganie wykazania się doświadczeniem powyżej 8000mth jest jak najbardziej uzasadnione.

 

8. Czy w Państwa opinii dostawca a zarazem producent i serwisant nie ma wiedzy z zakresu implementacji i serwisu jeżeli sprzedał np. 100 jednostek a nie ma zaświadczeń pracownika o kotłach parowych lub instalacji ciśnienia gazu powyżej 0,5MPa?

 

Patrz odpowiedź na pytanie 6 powyżej.

Zamawiający na tym etapie nie prowadzi oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a zadane pytanie nie odnosi się do konkretnego wymagania ani też nie zawiera proponowanej treści zmiany doświadczenia na równoważne, na zmianę którego Zamawiający miałby wyrazić zgodę.

 

9. Czy Zamawiający udostępni opracowanie lub materiał techniczny Producenta kogeneracji, z którego wynika, że układ SCR znacząco podwyższa sprawność elektryczną modułu kogeneracyjnego?

 

Zamawiający określając to wymaganie nie kierował się materiałami technicznymi któregokolwiek z producentów, a ogólnie dostępną wiedzą na temat stosowania układu SCR w systemie odprowadzania spalin.

 

10. Czy znany Państwu układ SCR, o który świadomie wnioskujecie jest integralną częścią konstrukcyjną silnika gazowego i połączona z jego korpusem?

 

Zamawiający wymaga, aby układ SCR był częścią systemu odprowadzania spalin.

 

11. O ile znany Państwu układ SCR podnosi sprawność elektryczną modułu kogeneracyjnego?

 

Patrz odpowiedź na pytanie 9 powyżej.

Zmiana sprawności danego modelu agregatu lub silnika jest możliwa do odczytania wprost z ich danych technicznych dla różnych poziomów emisji NOx.

 

12. Jaki interwał serwisowy i jaki tym układu SCR Państwo dopuszczają w Postępowaniu?

 

Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawca przedstawił harmonogram kompleksowej obsługi serwisowej całej instalacji wraz z jej kosztami. Zamawiający będzie oceniał koszt kompleksowej obsługi serwisowej instalacji w okresie 60-miesięcznej gwarancji, ale nie narzuca interwału serwisowego, pozostawiając ten zakres Wykonawcy w ramach przygotowania oferty w oparciu o wytyczne producentów poszczególnych komponentów.

 

13. Czy w wyniku nie dopuszczenia zastosowania dwóch urządzeń o mocy 0,5MW dokona Zamawiający zmian w opisie zapytania ofertowego oraz załącznikach dla dochowania jednoznacznego i prawidłowego brzmienia?

 

Opis przedmiotu zamówienia został określony jednoznacznie w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

14. Czy Zamawiający wyznaczy termin przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i zapoznania się z dokumentacją?

 

Wizja lokalna możliwa jest na wniosek Oferenta. Z kolei dokumentację powinien wykonać Wykonawca we własnym zakresie, a koszt jej opracowania uwzględnić w swojej ofercie.

 

15. Czy wobec powyższych pytań czy Zamawiający wyznaczy nowy termin składania ofert?

 

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

 

16. Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 30.09.2021?

 

W związku z brakiem istotnych zmian lub propozycji zmiany treści postępowania oraz dążeniem do jak najszybszej realizacji Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

 

17. Czy wymagany jest parametr wody lodowej, który standardowo przyjmuje się na min.

6 st. C a w specyfikacji jest min 4,5 st. C. Na ile jest to kluczowy parametr dla procesu

i czy dopuszcza się urządzanie pracujące na parametrach roboczych na min 6 st. C

(niższe temperatury pracy grożą krystalizacją złoża).

Proszę odpowiedź uzasadnić technicznie.

 

Zamawiający dopuszcza parametr wody lodowej min 6st. C